3dbaz.com

تری دی باز(3DBaz)- با پیشرفت های تحسین برانگیز اخیر در حوزه ی بیوپرینت یا زیست-چاپ، از چاپ ساختار قلب در جاذبه ی صفر تا آزمایش موفقیت آمیز یک زیست-چاپگر برای سلول های بنیادی، جای تعجبی نیست که فناوری یاد شده بصورتی فعال در حال بکارگیری در آزمایش های پزشکی در کاربردهای واقع گرایانه و مرسوم و درگیرشدن فراگیر در جامعه است. در مطالعه ای که اخیرا توسط  Roche Pharmaceuticals و Organovo Holdings Inc. انجام شد، بافت کبدی انسانی چاپ شده بصورت سه بعدی برای ارزیابی استفاده ی بالقوه شان به عنوان مدل های بادوام و چندسلولی بافت کبدی انسان قرار گرفت. در نتیجه، ترکیب سلولهای اصلی بیمار با فناوری زیست-چاپ برای اولین بار عملکردی برتر را در واکنش نشان دادن به داروهای انسانی در یک هدف از پیش تعیین شده در سطح بافت را نشان دادند.

تا قبل از بدست آوردن چنین دستاوردی، روش های ساختی که کنترل  دو یا بیشتر الگوی فضایی نوع سلول را داشتند، تنها به کشت های دو بعدی یا به کشت هایی که تنها چند لایه داشتند، محدود می شدند. در یک حرکت انقلابی، زیست-چاپ سه بعدی توانایی ساخت بافت را که هم بصورت فضایی الگوبرداری شده و به صورت سه بعدی هم رفتار می کند، برای کشت های زیست شیمی ممکن ساخت.

نتایج بی سابقه عملکرد پایدار و زیست پذیری بافت های سه بعدی کبدی را در کنار برتری برترشان نسبت به کشت های 2 بعدی در طی زمان تایید خواهند کرد. محققان نشان دادند که بافت های کبدی سه بعدی هم می تواند بصورت سودمند DILI را مدل سازی کرده و بین ترکیب های بسیار مرتبط با خصوصیات متفاوت را تمیز دهد.

منبع: 3DPI

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here